Pembangunan Sistem Pembelajaran Interaktif untuk Pelajar Automotif Berasaskan Augmented Reality (AR)

Mohd Sarhan Bin Othman (Corresponding Author), Mohd Fitri Bin Safe’i & Ahmad Sapuan Bin Hasan
Department of Mechanical, Poiteknik Kuching Sarawak, Malaysia.
Email: m.sarhan@poliku.edu.myfitrisafei@poliku.edu.my & sapuan@poliku.edu.my

Abstract
Perkembangan yang pesat dalam dunia teknologi dan komunikasi telah menyumbang secara langsung kepada proses pengajaran dan pembelajaran secara interaktif. Oleh itu, aplikasi terhadap teknologi Augmented Reality (AR) dapat menarik minat pelajar dalam pembelajaran mereka. Justeru itu, kajian ini bertujuan untuk membangunkan aplikasi bagi penyampaian sistem penyejukan kenderaan secara AR. Metolodologi yang digunakan bagi membangunkan aplikasi ini adalah berdasarkan penggunakan perisian web istaging. Dapatan kajian telah berjaya membangunkan satu aplikasi android yang berkonsepkan AR. Hasil pembangunan aplikasi ini telah dinilai melalui kaedah kuantitatif. Soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian terhadap 31 orang responden. Hasil daripada maklumbalas responden, aplikasi ini berkesan dalam pembelajaran interaktif dan penambahbaikan perlu dilakukan bagi meningkatkan mutu aplikasi ini.

Keywords: Augmented Reality, Sistem pembelajaran interaktif, istaging

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *